Coaching Services Logo
Úvod
slide1

Realizácia projektov

„COACHING SERVICES : Váš partner
pre úspešnú realizáciu projektov“

slide2

Rozvoj potenciálu

„COACHING SERVICES : Váš partner
pre rozvoj ľudského potenciálu“

slide3

Zvýšenie výkonnosti

„COACHING SERVICES : Váš partner
pre zvýšenie výkonnosti firmy“

Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, ktorá sa nám páči, ale hľadanie
zaľúbenia v tom v čom pracujeme.

Thomas Alva Edison 
americký vynálezca a podnikateľ 

graph icon icon people  icon managment

Projektový manažment

 Rozvoj ľudských zdrojov

Manažérske riešenia 

 

O firme

Spoločnosť Coaching Services bola založená pred 13 rokmi s poslaním pomáhať ľuďom a organizáciám stať sa produktívnejšími a pomocou inovatívneho prístupu k tréningu a koučovaniu dosiahnuť lepšie výsledky v ich pracovnom i osobnom živote. Neskôr sme svoju činnosť rozšírili o poskytovanie outsourcingu zameraného na HR, marketing a manažment kľúčových zákazníkov. V súčasnosti sa taktiež špecializujeme na plánovanie, prípravu a riadenie projektov a s tým súvisiace poradenstvo.

Služby

Projektový manažment 

„COACHING SERVICES : Váš partner pre úspešnú realizáciu projektov“

 projektovy manazment graf

A. Plánovanie projektu

 • Analýza možností v súlade s plánom rozvoja organizácie
 • Štúdia uskutočniteľnosti
 • Spracovanie projektových zámerov
 • Výber vhodného zdroja financovania

B. Príprava projektu

 • Spracovanie rozpočtu projektu a potrebných príloh
 • Vypracovanie žiadosti o financovanie projektu
 • Asistencia pri dopĺňaní a úprave dokumentov k žiadosti
 • Komunikácia s financujúcim subjektom

C. Riadenie projektu

 • Sledovanie harmonogramu a priebehu aktivít projektu
 • Sledovanie lehôt a termínov v zmysle Zmluvy
 • Komunikácia s financujúcim subjektom
 • Poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu
 • Vypracovanie návrhu zmien zmluvných podmienok
 • Priebežné sledovanie zmien legislatívy, usmernení a informovanie o relevantných zmenách týkajúcich sa implementácie projektu
 • Poradenstvo a konzultácie v oblasti publicity projektu
 • Finančné riadenie a monitorovanie projektu, asistencia pri kontrolách na mieste, dohľad nad dodržiavaním dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v projekte

Rozvoj ľudských zdrojov

„COACHING SERVICES : Váš partner pre rozvoj ľudského potenciálu“

 rozvoj ludskych zdrojov ikona
 • Poradenstvo pri nábore pracovníkov, asistencia pri výbere, posúdenie profesionálnych aosobnostných schopností kandidátov, návrh kariérneho rastu, rezignačné interview a jeho vyhodnotenie
 • Zhodnotenie pozícií vo firme a nastavenie efektívnych systémových riešení
 • Efektivita tímu a jeho budovanie, nastavenie merateľných kritérií výkonnosti
 • Návrh štruktúry motivácie pracovníkov
 • Personálny audit
 • Pracovno-právne poradenstvo
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Koučovacie programy

Manažérske riešenia

„COACHING SERVICES : Váš partner pre zvýšenie výkonnosti firmy“

 manazerske riesenia ikona
 • Analýza rizikových oblastí firmy
 • Princípy Leadershipu a vzťahy v organizácii
 • Stanovenie správnych motivačných nástrojov
 • Strategické plánovanie, sledovanie projektov (tzv. project tracking)
 • Budovanie zákazníckej lojality
 • Predaj kľúčovým zákazníkom a starostlivosť
 • Osobný predaj, projektový predaj, strategický predaj
 • Mystery shopping
 • Efektivita firmy a procesov
 • Vnútro firemná komunikácia
 • Firemná kultúra a etika

 

Referencie

 

Komerčné projekty: 

bito logo zurich logo hauraton logo  isover logo 
fabrick logo bpt leasing logo rockwool logo
ckm logo vv auto logo lindab logo  bek logo

Projekty pre samosprávy:

Referencie poskytneme na požiadanie. 

 

Kontakt

 

Coaching Services s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Email: sales@coachingservices.sk

Telefón: +421 2 381 051 22 , 0903 569 925

 

IČO : 36774120, DIČ: 2022373210, IČ DPH: SK2022373210,

Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sa, vložka č. 4185/B